Obchodné podmienky (znenie)

ico-op

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: GROHAX s.r.o.
Ulica a číslo: Brezany 129
Mesto a PSČ: Žilina, 010 04 
Štát: Slovenská republika
IČO: 46437681
DIČ: 2023385309
IČ DPH: SK2023385309

Sme plátci DPH.

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto podmienky vymedzujú vzťahy medzi predávajúcim: www.sheabutter.sk (prevádzkovateľ) a kupujúcim, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.sheabutter.sk (ďalej len eShop)

 • Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ obchodu
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka, telefonicky, alebo eMailom uskutočnila objednávku spracovanú systémom e-shopu
 • Objednávkou sa rozumie odoslaný eMail, alebo elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, druh, množstvo objednaného tovaru z ponuky a cenu tovaru, spracovaný systémom obchodu

 

1) O registrácii, Užívateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“).

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

Objednávku je možné uskutočniť aj bez registrácie.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, Kúpna zmluva

Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.

Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať.

Odoslaním Objednávky súhlasíte s tým, že prostriedky komunikácie na diaľku využívame.

K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili Objednávku. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledujúce údaje:

 • Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom „Do košíka“);
 • Informácie o Cene, Cene za dopravu, spôsobe platby Celkové ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby Objednávky v rámci užívateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu a Celkovej cene budú uvedené automaticky na základe Vami zvoľného Tovaru, spôsobu jeho doručenia a platby;
 • Svoje identifikačné a kontaktné údaje slúžiace na to, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

V priebehu tvorby Objednávky môžete až do doby jej dokončenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ Objednávku dokončíte. Stlačením tlačidla zároveň potvrdzujete Vaše zoznámenie sa a súhlas s týmito Podmienkami. Po stlačení tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ budú všetky vyplnené informácie odoslané priamo Nám.

Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, ako Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude aj zhrnutie Objednávky. Potvrdením Objednávky dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami.

Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, keď Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzatvorená vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte.

V prípade, že v rámci E-shopu alebo v Objednávke bude uvedená zjavne chybná Cena, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, keď ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie novej Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, keď Našu ponuku potvrdíte. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov, alebo chýba či je uvedená prebytočná cifra.

V prípade, keď dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok k zaplateniu Celkovej ceny.

V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku jeho prostredníctvom. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.

V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Pokiaľ tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať eMailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Preprava a doručenie tovaru

 

Doprava SR

Kuriér DPD (3,50€) - Doba doručenia 1-2 pracovné dni, štandardne však nasledujúci pracovný deň od odoslania. Balík vám osobne doručí kuriér, ktorý vás bude vopred telefonicky kontaktovať pre upresnenie času a miesta prevzatia.

Výdajný BOX | Odberné miesto (2,50€) - Doba doručenia 1-2 pracovné dni, štandardne však nasledujúci pracovný deň od odoslania. Balík vám bude doručený do výdajného boxu, alebo na výdajné miesto, ktoré si vyberiete pri objednávaní. O možnosti vyzdvihnutia vás informujeme prostredníctvom SMS, alebo eMailom.

Doprava ZDARMA pri objednávke nad 30€.

 

 

Doprava Rakúsko / Maďarsko

Kuriér DPD (5,90€) - Doba doručenia 2-3 pracovné dni. Balík vám osobne doručí kuriér, ktorý vás bude vopred telefonicky kontaktovať pre upresnenie času a miesta prevzatia.

Doprava ZDARMA pri objednávke nad 50€.

 

Pre objednávky do ČR použite náš český eShop na: www.sheabutter.cz

 

Uvedené ceny sú konečné s DPH, predávajúci si balné neúčtuje.

Predávajúci neručí za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú prepravcom. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Doba doručenia Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaná doba doručenia je uvedená pri každej jednotlivej možnosti. Doba uvedená v týchto Podmienkach je iba orientačná a môže sa líšiť od skutočnej doby dodania.


V prípade, keď porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadu viditeľného poškodenia, nemá to za následok porušenie Našej povinnosti Vám Tovar doručiť. Zároveň to, že Tovar neprevezmete, nie je odstúpenie od Zmluvy medzi Nami a Vami. Nám ale v takom prípade vzniká právo od Zmluvy odstúpiť z dôvodu Vášho podstatného porušenia Zmluvy, prípadne Tovar uskladniť, za čo nám od Vás náleží náhrada uvedená v bode 9) týchto Obchodných podmienok.

 

Pokiaľ sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, je odstúpenie účinné v deň, kedy Vám toto odstúpenie doručíme. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok na uhradenie Ceny za dopravu, prípadne na nárok na náhradu škody, pokiaľ vznikla.
Pokiaľ je z dôvodov vzniknutých na Vašej strane Tovar doručovaný opakovane alebo iným spôsobom, než bol v Zmluve dohodnutý, je Vašou povinnosťou nahradiť Nám náklady s týmto opakovaným doručením spojené. Platobné údaje pre zaplatenie týchto nákladov Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 7 dní od doručenia e-mailu.

 

Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy

Nebezpečie škody na Tovare na Vás prechádzajú v okamihu, keď ho prevezmete. V prípade, keď Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadov zjavného poškodenia zásielky, na Vás nebezpečenstvo skazy a náhodného zhoršenia na Tovare prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť ho prevziať, ale z dôvodov na Vašej strane k prevzatiu nedošlo. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre Vás znamená, že od tohto okamihu nesiete všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením či akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.


V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti Vás budeme vždy informovať v prípade:

 • mimoriadneho výpadku výroby Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dostupnosti alebo informácie o tom, že nebude možné Tovar dodať
 • omeškanie s dodaním Tovaru, pričom Vám vždy oznámime novú očakávanú dobu dodania.

 

4) Platba za tovar SR / Maďarsko / Rakúsko

Za tovar môžete zaplatiť týmito spôsobmi v uvedených cenách.

 

Karta | ApplePay | GooglePay (ZADARMO)

Za tovar zaplatíte okamžite pri objednávaní prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány. Použiť môžete kreditnú/debetnú kartu. Platba tak prebehne okamžite a tovar je expedovaný ihneď.

 

Prevodom (ZADARMO)

Za tovar zaplatíte dopredu, prevodom na bankový účet. Ak zvolíte tento spôsob, v automatickom potvrdení objednávky (eMaile) nájdete údaje pre platbu (sumu, číslo účtu, variabilný symbol). Akonáhle bude suma pripísaná na náš účet, zásielku okamžite expedujeme na vašu adresu. 

 

Číslo účtu pre platby prevodom (VÚB Banka)

 • Číslo účtu: 3096727557 Kód banky: 0200
 • IBAN: SK49 0200 0000 0030 9672 7557 
 • BIC/SWIFT: SUBASKBX
   

Dobierkou (1,90€) -Táto možnosť je dostupná iba pri spôsobe dopravy "Kuriér DPD" a doručením na Slovensko.

Za tovar zaplatíte priamo pri prevzatí v hotovosti, alebo kartou.

 

Pokiaľ nebude suma objednávky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, dokým nebudú uhradené všetky záväzky, prípadne objednávky zrušiť.

 

5) Cenové a platobné podmienky, Výhrada vlastníckeho práva

Ceny tovaru sú uvádzané v EUR s DPH a sú konečné a obsahujú všetky zákonom stanovené poplatky.

Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo.

Platbu Celkovej ceny po Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkové ceny môžete vykonať spôsobmi uvedenými v bode 4) týchto Obchodných podmienok.

Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu vykonania platby.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pribalená k tovaru, slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.

 

6) Záruka

Na tovar poskytujeme záručnú dobu stanovenú zákonom. Vzhľadom na povahu produktu sa záruka vzťahuje na dobu exspirácie (trvanlivosti) produktu, ktorá je deklarovaná na obale, alebo príbalovom letáku.

 

7) Práva zo zodpovednosti za vady

Úvodné ustanovenie k zodpovednosti za vady

 • Zaväzujeme sa, že Vám Tovar dodáme v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.
 • Zodpovedáme za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí. Pri použitom Tovare nezodpovedáme za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedáme za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 • Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru z Vašej strany.
 • Ak dôjde k výmene Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru z Vašej strany.
 • Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatníte v záručnej dobe. Avšak práva zo zodpovednosti za vady pri Tovare, ktorý sa rýchlo kazí, musíte uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak Vaše práva zaniknú.

 

Zaručujeme, že v dobe prechodu nebezpečenstva náhodnej skazy a náhodného zhoršenia Tovaru podľa čl. 3) Podmienok je Tovar bez vád, najmä, že:

- má vlastnosti, ktoré sme si s Vami dohodli, a pokiaľ neboli výslovne dohodnuté, potom také, ktoré sme pri popise Tovaru uviedli, prípadne také, ktoré možno vzhľadom na povahu Tovaru očakávať;

- je vhodný na účely, ktoré sme uviedli alebo na účely, ktoré sú pre Tovar tohto typu obvyklé;

- zodpovedá akosti alebo vyhotoveniu dohodnutej vzorky, ak bola kvalita alebo vyhotovenie stanovené podľa vzorky;

- je v zodpovedajúcom množstve a hmotnosti;

- spĺňa požiadavky na neho kladené osobitnými právnymi predpismi;

- nie je zaťažené právami tretích strán.

 

Podmienky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady (reklamácie)

 • Ak je Vám Tovar doručený v porušenom alebo poškodenom obale alebo je zásielka zjavne príliš ľahká, žiadame Vás, aby ste takýto Tovar od dopravnej spoločnosti nepreberali a aby ste nám túto skutočnosť bezodkladne oznámili na telefónnom čísle +421 948 650 699 alebo e-mailom na info@sheabutter.sk
 • V prípade zistenia zjavných vád (napr. mechanického poškodenia) ste povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu spôsobom podľa bodu 1. nižšie. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu z dôvodu zjavných vád na Tovare, vrátane vady spočívajúcej v neúplnosti Tovaru, nebudeme prihliadať.
 • Právo zo zodpovednosti za iné vady (skryté vady), ste povinný uplatniť spôsobom podľa bodu 1. nižšie bez zbytočného odkladu po tom, čo ste vadu na Tovare zistili, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 • Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady Tovaru a vady spôsobené mechanickým poškodením. Právo zo zodpovednosti za vady nemôžete uplatniť najmä na vady spôsobené opotrebením, mechanickým poškodením, nesprávnym používaním, používaním Tovaru v nevhodných podmienkach a pod.
 • Nie ste oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti za vadu v prípade, ak ste o vade vedeli pred prevzatím Tovaru, resp. sme Vás na ňu upozornili, alebo Vám z toho dôvodu bola poskytnutá primeraná zľava z Ceny Tovaru.

 

Uplatnenie práva zo zodpovednosti za škodu (reklamácie)

 1. V prípade, že bude mať Tovar vadu, teda najmä ak nebude splnená niektorá z podmienok podľa bodu 7), môžete Nám takú vadu oznámiť a uplatniť práva zo zodpovednosti za vady (teda Tovar reklamovať) zaslaním e-mailu na Našu adresu uvedené pri Našich identifikačných údajoch, alebo telefonicky. Pre reklamáciu môžete využiť aj vzorový formulár, ktorý nájdete na našich stránkach v pätičke, alebo Vám ho zašleme na vyžiadanie.
 2. Vo Vašom oznámení, ktorým si uplatňujete reklamáciu uveďte predovšetkým popis vady Tovaru a Vaše identifikačné údaje, vrátane e-mailu, na ktorý mate záujem dostať vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie, a tiež uveďte, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady, špecifikovaných v bode 1.4. až 1.8., si uplatňujete.
 3. Pri uplatnení reklamácie nám predložte aj doklad o kúpe Tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania jeho kúpy u Nás, inak nie sme povinní Vašu reklamáciu uznať.
 4. Za deň začatia reklamačného konania považujeme deň doručenia vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi. V prípade, ak je Vaše podanie, ktorým si uplatňujete reklamáciu, neúplné (najmä nečitateľné, nejasné, nezrozumiteľné, neobsahuje požadované dokumenty a pod.), písomne, najmä e-mailom si od Vás  vyžiadame doplnenie podanej reklamácie. V tomto prípade reklamačné konanie začína v deň doručenia Vášho doplneného podania.
 5. Ak nedoplníte podanú reklamáciu v zmysle bodu 4. tohto článku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia Našej výzvy podľa bodu 4. tohto článku, budeme považovať Vaše podanie za neopodstatnené.

 

Vybavenie reklamácie

1.1. Na základe Vášho rozhodnutia, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) (špecifikovaných v bode 1.1. až 1.8.) uplatňujete, určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Vašej reklamácie.

1.2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu vybavíme ihneď, v odôvodnených prípadoch môžeme reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od Zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu Tovaru za nový tovar, ak je to možné.

1.3. O vybavení reklamácie sme povinní Vám vydať písomný doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. V prípade, ak bude reklamácia uznaná, zašleme Vám opravený Tovar, alebo Tovar vymeníme za nový tovar, alebo Vám vrátime zaplatenú Cenu Tovaru, ak sa nedohodneme inak.

1.4. Ak ide o vadu, ktorú môžeme odstrániť, máte právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Vadu Tovaru odstránime bez zbytočného odkladu.

1.5. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu tejto súčasti, a to v prípadoch ak Nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

1.6. Namiesto odstránenia vady Tovaru môžeme vždy vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

1.7. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby ste Tovar mohli riadne užívať ako tovar bez vady, máte právo na výmenu Tovaru alebo máte právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva Vám prislúchajú, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale nemôžete pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať.

1.8. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z Ceny Tovaru.

1.9. Reklamáciu vybavíme odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia (Tovaru) alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie.

 

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru sa riadi ustanovením § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

 

Ak si uplatníte reklamáciu Tovaru:

 

Počas prvých 12 mesiacov od kúpy Tovaru, môžeme Vašu reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia od Vás nebudeme vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie Vám poskytneme najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;

Po 12 mesiacoch od kúpy a takúto reklamáciu sme zamietli, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak zašlete Tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame My bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak preukážete odborným posúdením Našu zodpovednosť za vadu Tovaru, môžete si reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Sme povinní Vám uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

V prípade, že ste podnikateľom, je Vašou povinnosťou oznámiť a vytknúť vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli zistiť, najneskôr však do 3 dní od prevzatia Tovaru.

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru.

 

Týmto sme Vás riadne poučili o Vašich  právach, ktoré Vám vyplývajú z § 622 a z § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Uzatvorením Zmluvy potvrdzujete, že ste mali možnosť prečítať si podmienky reklamácie Tovaru.

 

8) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

K odstúpeniu od Zmluvy, teda k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi Nami a Vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach Podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

V prípade, že ste spotrebiteľ, teda osoba kupujúca Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte v súlade s ustanovením § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia Tovaru. V prípade, že sme uzavreli Zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Tovaru, začína táto lehota plynúť až dňom dodania poslednej časti Tovaru, a v prípade, že sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky. Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu na Našu adresu uvedenú pri Našich identifikačných údajoch). Pre odstúpenie môžetevyužiť aj vzorový formulár, ktorý nájdete na našich stránkach v pätičke, alebo Vám ho zašleme na vyžiadanie.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať, ako možnosť bezplatného vyskúšania, alebo zapožičania tovaru.

 

Ani ako spotrebiteľ však nemôžete od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy:

- predaj Tovaru, ktorého Cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý nemôžeme ovplyvniť a ku ktorému  môže  dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy;

- predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený podľa vašich osobitných požiadaviek, ktorý bol vyrobený pre Vás na mieru alebo Tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;

- predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným;

- predaj Tovaru uzavretého v ochrannom  obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

- poskytovanie elektronického obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s Vašim predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a My sme Vám oznámili, že nemáte právo na odstúpenie od Zmluvy.

 

Lehota na odstúpenie podľa bodu 8) Podmienok sa považuje za zachovanú, ak Nám v jej priebehu odošlete oznámenie, že od Zmluvy odstupujete.

V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od Zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než Nám Tovar vrátite či preukážete, že došlo k jeho zaslaniu späť Nám. Tovar Nám prosím vracajte čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.

V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 8) Podmienok ste povinní v lehote do 14 dní od odstúpenia Nám Tovar zaslať, odovzdať Tovar Nám alebo Nám poverenej osobe na prevzatie Tovaru, pričom nesiete náklady na vrátenie Tovaru k Nám. To neplatí ak sa dohodneme, že si Tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom Nami poverenej osoby. Lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Za škodu zodpovedáte v prípadoch, kedy bude Tovar poškodený v dôsledku Vášho nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Spôsobenú škodu Vám v takom prípade vyúčtujeme potom, čo Nám Tovar bude vrátený a splatnosť vyúčtovanej čiastky je 14 dní.

 

My sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v Zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia Našich povinností zo Zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého Nášho úsilia, ktoré možno od Nás spravodlivo požadovať, nie sme schopní Vám Tovar dodať v lehote určenej týmito Podmienkami. V týchto prípadoch sme povinní Vás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť Vám už uhradenú Celkovú cenu za Tovar, a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Uhradenú Celkovú cenu za Tovar Vám vrátime rovnakým spôsobom akým ste Celkovú cenu uhradil Vy, pričom tým nie je dotknuté právo sa s Vami dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby, ak v súvislosti s tým Vám nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Od Zmluvy sme oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak ste Tovar neprevzali do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť Tovar prevziať.   

 

9) Neprevzatie objednávky - Nevyzdvihnutá objednávka

Odoslaním objednávky (kliknutím na "OBJEDNAŤ s povinnosťou platby" podľa novely zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) je zákazník oboznámený a zároveň súhlasí s úplným znením Obch.podmienok a zaväzuje sa uhradiť všetky náklady/škody vzniknuté výhradne jeho konaním pri vybavovaní, resp. doručovaní jeho objednávky.

Ak sa tak stane, kupujúci je povinný uhradiť poplatok za vzniknuté konanie minimálnej v sume 4.90EUR najneskôr do 7 dní od doručenia e-mailu s informáciou o Neprevzatej objednávke - Nevyzdvihnutej objednávke na náš účet:

 

Číslo účtu (VÚB Banka)

 • Číslo účtu: 3096727557 Kód banky: 0200
 • IBAN: SK49 0200 0000 0030 9672 7557 
 • BIC/SWIFT: SUBASKBX 

 

Ak sa tak nestane do stanovenej lehoty, bude tento dlh podstúpený na ďalšie konanie príslušným subjektom. Kupujúcemu, ktorý neuhradí poplatok za vzniknuté konanie budú pozastavené všetky aktuálne objednávky v procese vybavovania a aj všetky budúce objednávky.

  

10) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú a zabezpečenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovanú kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

 

11) Ochrana osobných údajov, Cookies

Vyplnením objednávkového formulára kupujúci súhlasí so spracovaním a uložením osobných údajov, výhradne pre účely internetového obchodu www.sheabutter.sk, ktorý sa zaväzuje, že v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ich neposkytne tretím stranám ani iným subjektom.

Viac informácii o Ochrane osobných údajov a Cookies

 

12) Podávanie podnetov a sťažností

Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@sheabutter.sk

O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, so sídlom: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, tel. č. 041/763 21 30.

Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

13) Alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi

Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@sheabutter.sk, ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašu žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.

Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 

14) Záverečné ustanovenia

Všetku písomnú korešpondenciu si s Vami budeme doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená u Našich identifikačných údajov. My budeme doručovať korešpondenciu na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, v Užívateľskom účte alebo cez ktorú ste nás kontaktovali.
 
Zmluvu je možné meniť len na základe našej písomnej dohody. My sme však oprávnení zmeniť a doplniť tieto Podmienky, táto zmena sa však nedotkne už uzatvorených Zmlúv, ale len Zmlúv, ktoré budú uzavreté po účinnosti tejto zmeny. Informácie o zmene Vám zašleme na Vašu e-mailovú adresu najmenej 14 dní pred účinnosťou tejto zmeny. Pokiaľ od Vás do 14 dní od zaslanie informácie o zmene nedostaneme výpoveď uzatvorenej Zmluvy na pravidelné a opakované dodávky Tovaru, stávajú sa nové podmienky súčasťou našej Zmluvy a uplatnia sa na ďalšiu dodávku Tovaru nasledujúcu po účinnosti zmeny. Výpovedná doba v prípade, že výpoveď podáte, je 1 mesiac.
 
V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, výpadky subdodávateľov a pod.), nenesieme zodpovednosť za škodu spôsobenú v dôsledku alebo súvislosti s prípadmi vyššej moci alebo nepredvídateľnými udalosťami, a ak tento stav trvá po dobu dlhšiu ako 10 dní, máme My aj Vy právo od Zmluvy odstúpiť.
 
Zmluva vrátane Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe u Nás. Potvrdenia Objednávky so zhrnutím Objednávky dostanete e-mailom s potvrdením objednávky. Obchodné podmienky sú  Vám vždy prístupné na našich stránkach. Odporúčame vždy potvrdenie Objednávky a Podmienky uložiť.
 
Na Našu činnosť sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 
 
Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť 1.7.2023
 
 
 
Späť do obchodu